Focus Fanatics Forum banner

2002 ford focus svt sonic blue

  1. cool shot of my SVT

    cool shot of my SVT

    took this randomly today lol
  2. Dat ass!!!

    Dat ass!!!

    rear ahot of my focus
Top